Sklep

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

BAZAAR

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.bazaar.com.pl jest prowadzony przez Łukasza Świrgała prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bazaar Łukasz Świrgał, z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 250, 05-082 Babice Nowe, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 9730742233, Regon 147053548, adres poczty elektronicznej: kontakt@bazaar.com.pl.
 2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 • Bazaar – Łukasz Świrgał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bazaar Łukasz Świrgał, z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 250, 05-082 Stare Babice, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 9730742233, Regon 147053548,
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która za jego pośrednictwem składa Zamówienie na zasadach określonych Regulaminem,
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonujący z Bazaar czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Konto – prowadzony dla Klienta pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o Zamówieniach złożonych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu,
 • Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zamówienia, 
 • Produkt – towary oferowane przez Bazaar za pośrednictwem Sklepu,
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Bazaar,
 • Sklep – serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, za pośrednictwem, którego Klient ma możliwość nabywania Produktów lub Usług oferowanych przez Bazaar, znajdujący się pod adresem: www.bazaar.com.pl,
 • Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu, 
 • Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. Zamówienie stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu. 

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klienta ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania Umów, zasady wykonywania Umów, zasady postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązki Bazaar i Klienta.     
4. Bazaar nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie, zapisanie na trwałym nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Sklepu
5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. 
6. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy zawieranej z Klientem.

§ 2. 

Warunki techniczne

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający w jakikolwiek sposób funkcjonowania Sklepu.
 2. Korzystanie ze Sklepu nie powoduje po stronie Klienta instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Klient samodzielnie podejmuje decyzję czy zawrzeć Umowę i przekazać swoje dane osobowe za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klient korzystając ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sklepu treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich lub treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu.
 4. Klient korzystając ze Sklepu zobowiązany jest także do:
 1. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. korzystania z wszelkich informacji i materiałów zamieszczonych na stronach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 3. niewykorzystywania Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Bazaar lub innych podmiotów,
 4. powstrzymania się od wykorzystywania Sklepu do przesyłania Bazaar reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej (spam), 
 5. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu.
 1. Do przeglądania asortymentu Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia multimedialnego (np. telefonu, tabletu) podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową, nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 2. Bazaar informuje o ryzyku związanym z wykorzystaniem sieci Internet, skutkującym możliwością bezprawnej ingerencji osób trzecich lub złośliwych programów/wirusów wbrew woli i wiedzy Bazaar.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych w ramach Sklepu, Bazaar zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia. Bazaar zapewnia m.in. bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 4. Bazaar oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, jak programy antywirusowe i chroniące tożsamość. Bazaar informuje, że nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu jakichkolwiek danych dotyczących jego Konta w Sklepie.

§ 3. 

Rejestracja Konta i logowanie do Sklepu

 1. Bazaar świadczy drogą elektroniczną usługę w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu. 
 2. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do dokonaniu zakupu Produktu lub Usługi za pośrednictwem Sklepu.
 3. Do założenia Konta i dokonania zakupu w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 4. Klient może bezpłatnie zarejestrować Konto w Sklepie podczas składania Zamówienia. 
 5. Zarejestrowanie Konta wymaga podania przez Klienta danych wskazanych w formularzu Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu na etapie składania Zamówienia i zaznaczenia checkboxa „Tworzę konto”.
 6. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Konta dochodzi z chwilą, gdy Klient wypełni formularz Zamówienia, zaznaczy checkbox „Tworzę konto” i naciśnie przycisk „Kupuję i płacę”. 
 7. Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie założenia Konta w Sklepie i złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany podczas zakładania Konta.
 8. Z chwilą zarejestrowania Konta, Klient może zalogować się do swojego Konta klikając przycisk „Zaloguj się” umieszczony w Sklepie podając wskazany podczas zakładania Konta login oraz ustanowione hasło. 
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta w każdym czasie w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, przesyłając wypowiedzenie wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) wskazanego w Sklepie w formie papierowej na adres siedziby Bazaar lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@bazaar.com.pl.
 10. Bazaar może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta któregoś z postanowień wskazanych w § 2 ust. 4 powyżej.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta pozostaje bez wpływu na prawa nabyte przez Strony przed dokonaniem wypowiedzenia i skutkuje usunięciem Konta ze Sklepu. 

§ 4.

Warunki składania Zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. 
 2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
 3. Produkty, które Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy z Bazaar, bowiem do jej zawarcia dochodzi dopiero z chwilą opłacenia złożonego Zamówienia przez Klienta. Po zawarciu Umowy Zamówienie staje się częścią integralną Umowy.
 4. Do złożenia Zamówienia w Sklepie wymagane jest zarejestrowanie przez Klienta Konta w Sklepie.
 5. Klient kompletuje Zamówienie w Sklepie dodając do Koszyka wybrane przez siebie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu poprzez naciśniecie na przycisk „Dodaj do koszyka”. 
 6. W trakcie procedury składania Zamówienia tj. do momentu naciśnięcia przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę” Klient może zmodyfikować Zamówienie w zakresie wyboru Produktu, sposobu płatności, sposobu dostarczenia Produktu. 
 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje w momencie, w którym Klient akceptuje Zamówienie, klikając ikonę „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówione Produkty. 
 8. Złożenie przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych w ust. 7 powyżej oznacza złożenie za pośrednictwem Sklepu oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu. 
 9. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje od Bazaar potwierdzenie złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail), które potwierdza złożenie i otrzymanie Zamówienia przez Bazaar wraz z nadanym mu numerem Zamówienia oraz następującymi informacjami, tj.:
  1. dane Bazaar jako sprzedawcy i poszczególne pozycje Zamówienia,
  2. łączna cena brutto Zamówienia,
  3. sposób zapłaty za Zamówienie,
  4. sposób i termin realizacji Zamówienia,
  5. informację konsumencką.
 10. Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia od Bazaar, o którym mowa w ust. 9 powyżej, potwierdza fakt, że do Bazaar wpłynęło Zamówienie złożone przez Klienta.
 11. Po otrzymaniu zapłaty od Klienta Bazaar wysyła do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i rozpoczyna przygotowanie Zamówienia.
 12. Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia od Bazaar potwierdza zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 13. W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura.
 14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania Zamówienia Klient może uzyskać wskazówki, kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@bazaar.com.pl

§ 5. 

Ceny Produktów

 1. Informacje o cenach Produktów oferowanych przez Bazaar za pośrednictwem Sklepu, ich cechach oraz istotnych właściwościach zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie na stronie Sklepu. 
 2. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. 
 3. Ceny Produktów podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy do Klienta.
 4. Ceny Produktów wskazane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu. Ceną wiążącą Klienta jest cena widniejąca w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 5. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie mogą ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że zmiana ceny nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed zmianą ceny w Sklepie. 
 6. Bazaar jest uprawniony do wprowadzania nowych Produktów do Sklepu oraz organizowania w Sklepie promocji oraz wyprzedaży, które mogą polegać na udzieleniu Klientowi rabatu kwotowego lub procentowego na wybrane Produkty. Szczegółowe warunki promocji lub wyprzedaży Bazaar może formułować w regulaminach akcji promocyjnych, które będą ogłaszane na stronie Sklepu.

§ 6.

Sposób zapłaty ceny i terminy płatności

 1. Klient za zamówiony za pośrednictwem Sklepu Produkt może zapłacić:
  1. przelewem za pośrednictwem usługi płatności Dotpay,
  2. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Bazaar – z zastrzeżeniem, iż w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.
 2. Klient zobowiązany jest opłacić Zamówienie w terminie 2 dni od dnia otrzymania od Bazaar potwierdzenia otrzymania Zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Bazaar.
 3. W przypadku braku zapłaty ceny w terminie, o którym w ust. 2 powyżej, nie dochodzi do zawarcia Umowy, a złożone Zamówienie zostaje anulowane. W przypadku, gdy Klient opłacił Zamówienie częściowo w terminie, o którym w ust. 2 powyżej, nie dochodzi do zawarcia Umowy, a złożone Zamówienie zostaje anulowane. Następnie Bazaar zwraca Klientowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 14 dni od dnia anulowania Zamówienia wpłaconą kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 4. W przypadku niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, zgodnie z ust. 1 lit. b) powyżej, Bazaar podejmuje starania w celu przyporządkowania otrzymanej od Klienta płatności do numeru Zamówienia. W przypadku braku możliwości przyporządkowania numeru Zamówienia do otrzymanego przelewu, Zamówienie zostaje anulowane a Bazaar zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 14 dni od dnia anulowania Zamówienia.
 5. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 7.

Realizacja Zamówienia

 1. Bazaar oświadcza, iż Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu realizowane są od chwili otrzymania przez Bazaar płatności od Klienta.
 2. W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu zostanie powiadomiony o gotowości zamówionego Produktu do wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomości e-mail).
 3. Dowodem zakupu w Sklepie jest faktura. Po opłaceniu Zamówienia Bazaar doręcza Klientowi fakturę w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia w Sklepie. W ten sam sposób doręczane będą także korekty faktur. 
 4. Klient, który chce otrzymać od Bazaar fakturę w formie papierowej powinien zwrócić się z takim wnioskiem do Bazaar za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@bazaar.com.pl

§ 8.

Sposób i koszt dostawy 

 1. Bazaar oferuje następujące metody dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 
  1. przedpłata – dostawa Produktu będącego rzeczą ruchomą za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. zapłata przy odbiorze – odbiór Produktu w sklepie stacjonarnym Bazaar pod adresem ul. Warszawska 250, 05-082 Babice Nowe.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że Bazaar określi odmiennie w Sklepie. W przypadku, gdy to Bazaar pokrywa koszty dostawy, odpowiednia informacja znajduje się w Sklepie przy Produkcie.
 3. Odbiór Produktu przez Klienta w sklepie stacjonarnym jest bezpłatny.
 4. Koszty dostawy Produktów będących rzeczą ruchomą są zależne od wagi i gabarytu paczki i są podawane Klientowi przez Bazaar podczas składania Zamówienia w Sklepie, tak aby Klient poznał koszt dostawy przed złożeniem Zamówienia. 
 5. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w Dni robocze. Produkty zakupione za pośrednictwem Sklepu mogą zostać dostarczone tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.

Reklamacje

 1. Bazaar informuje, że Klient może złożyć reklamację przesyłając ją w formie papierowej na adres: ul. Warszawska 250, 05-082 Stare Babice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@bazaar.com.pl.
 2. Bazaar informuje, że wskazane jest, aby reklamacja Klienta zawierała w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, opis wady Produktu oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że nie wskazanie tych danych w reklamacji nie wpływa na skuteczność zgłoszonej reklamacji.
 3. Bazaar wskazuje, że wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć dowód zakupu. Może to być przykładowo: kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód potwierdzający zakup w Sklepie.
 4. Bazaar rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 
 5. Centrum Edukacyjne NO.1 wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Treści cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu oraz odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z Treści cyfrowych stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie odnosi się do Treści cyfrowych nabytych przez Klientów mających status Konsumentów oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.  
 6. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi Newsletter Klient może składać na zasadach określonych w ust. 1 powyżej.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, kontaktując się z Bazaar za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@bazaar.com.pl.

§ 10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 2. https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
 3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, 
 4. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 1. Klient mający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu zaistniałego pomiędzy nim a Bazaar, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów. 
 2. Klient mający status Konsumenta posiada możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a Bazaar tj.:
  1. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
  2. może zwrócić się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 1. Bazaar informuje, że wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiazywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. 
 2. Klient mający status Konsumenta może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)Za pośrednictwem platformy ODR można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internetzarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Centrum Edukacyjne NO.1 wskazuje łącze do platformy ODR 

– https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 1. Skorzystanie przez Klienta mający status Konsumenta z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej przez Bazaar i ma charakter dobrowolny, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.

§ 11.

Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy konsumenckiej Klient mający status Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w ust. 3 poniżej i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 8 i ust. 8 poniżej. 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta, a w przypadku, gdy Umowa, obejmuje wydanie wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 3. Klienci, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą odstąpić od Umowy informując Bazaar o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład poprzez wysłanie pisma za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Bazaar z dopiskiem „Odstąpienie” lub przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@bazaar.com.pl. 
 4. Klienci, o których mowa w ust. 1 Bazaar, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wystarczające wysłanie przez Klientów, o których mowa w ust. 1 powyżej informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie określonym w ust. 1 powyżej, Umowę uważa się za niezawartą. 
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Klienci, o których mowa w ust. 1 powyżej mają obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Bazaar o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem 14 – dniowego terminu na adres Bazaar ul. Warszawska 250, 05-082 Warszawa, z dopiskiem „Odstąpienie”. 
 8. Klienci, o których mowa w ust. 1 powyżej zobowiązani są ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Bazaar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci otrzymaną płatność za Produkty, od zakupu których odstąpili Klienci, o których mowa w ust. 1 powyżej w tym koszty dostarczenia Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez tego Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Bazaar.
 10. Zwrot płatności, o których mowa w ust. 9 powyżej zostanie dokonany przez Bazaar przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu płatności. 
 11. Bazaar może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klientów, o których mowa w ust. 1 powyżej do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez tych Klientów dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 12. Klienci, o których mowa w ust. 1 powyżej ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

§ 12.

Prawa własności intelektualnej 

 1. Sklep zawiera informacje i materiały (np. teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia itp.) chronione prawem autorskim i/lub prawem własności przemysłowej.
 2. Wszelkie prawa do informacji i materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej przysługują Bazaar.

§ 13.

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newsletteru od Bazaar. Newsletter wysyłany jest do Klientów, którzy zamówili usługę Newsletteru.
 2. Klient chcąc zamówić usługę Newsletteru powinien w formularzu do zapisu na Newsletter dostępnym na stronie Sklepu wpisać adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który chce otrzymywać wiadomości, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz wrazić zgodę marketingową na otrzymywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i nacisnąć przycisk „Zapisz”. 
 3. Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie chęci zapisania się do usługi Newsletteru wraz z hiperłączem (linkiem), którego naciśnięcie potwierdza rejestrację do usługi Newsletteru.
 4. Informacje przesyłane za pośrednictwem Newsletteru zawierają informacje w szczególności o asortymencie oferowanym w Sklepie, aktualnych promocjach obowiązujących w Sklepie czy dostępnych kuponach rabatowych. 
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletteru dochodzi z chwilą naciśnięcia hiperłącza (linku) potwierdzającego rejestrację do usługi Newsletteru. Naciśnięcie hiperłącza (linku) przez Klienta powoduje dodanie podanego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) do listy e-mailingowej Bazaar. 
 6. Klient w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów może odstąpić od umowy o usługę Newsletteru klikając w hiperłącze (link) zatytułowany „Wypisz”, który znajduje się w stopce każdej wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach usługi Newsletteru. Kliknięcie w hiperłącze (link) na zasadach określonych w zdaniu poprzednim oznacza odstąpienie przez Klienta od usługi Newsletteru i usunięcie adresu e-mail podanego przez Klienta z listy e-mailingowej Bazaar.

§ 14.

Zmiany Regulaminu

  1. Bazaar jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Klientem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
 1. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Bazaar obowiązek określonej modyfikacji treści Regulaminu,
 2. wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Bazaar obowiązek określonej modyfikacji treści Regulaminu,
 3. wprowadzenie przez Bazaar nowych funkcjonalności w Sklepie lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności,
 4. wprowadzanie przez Bazaar nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych,
 5. powstania orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Bazaar mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta proponowana zmiana jest na korzyść takiego podmiotu.
  1. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu informacji o zmianie Regulaminu i terminie wejścia w życie zmienionych postanowień. A Klient posiadający Konto dodatkowo zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu nie oświadczy on – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta.

§ 15.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią Umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Bazaar.
 2. Bazaar respektuje wszelkie prawa Klientów mających status Konsumenta przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Ustawy konsumenckiej oraz Kodeksie Cywilnym. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów mających status Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Nazwy rozdziałów i paragrafów zamieszczone w niniejszym Regulaminie mają charakter porządkowy i nie są wiążące dla Stron.  
 5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu są zawierane w języku polskim. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów zawartych między Sprzedawcą a Klientem mającym status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Bazaar. Właściwość miejscowa sądu, o której mowa w zdaniu poprzednim nie odnosi się do Umów zawartych z Klientami mającymi status Konsumentów lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.  
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ___________ r. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA 

OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać 

tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:  

Bazaar Łukasz Świrgał

ul. Warszawska 250

05-082 Babice Nowe 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Ja ____________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących 

produktów _________________________________________________________________________

Data odbioru produktu ___________________________________

Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić pieniądze: ____________________________________

_______________________________

Data i podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest

przesyłany w wersji papierowej)

Koszyk (0)

Koszyk